Departments

Departments

Department of Education (B.Ed.)

Dr. Rajesh M. Kamble
Prof. Mrs. R.B. Bradiya
Prof. G. R. Rangari
Prof. S. D. Dange

M.A.,M.Ed.,Ph.D.
M.A. M.Ed.
M.Sc.,M.Ed., SET.
M.A., M.Ed. NET.

Department of D.T.Ed

Mr. V. S. Nimgade
Mr. K.S. Meshram
Ku. S. U. Zoting
Ku. M. D. Khobragade

M.A., M.Ed.
M.A. , M.Ed.
B.Com, M.Ed.
M.A., M.Ed.